Par mums

Tapšana

Vēsturiski draudze ir Rīgas baltvācu Reformātu draudze, kurai 1949.gadā ar LPSR reliģijas kultu lietu pilnvarotā rīkojumu pievienoja Brāļu un Betlēmes ev.lut. draudzi un tā turpināja pastāvēt ar nosaukumu Rīgas Reformātu – Brāļu ev.lut. draudze Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) ietvaros.

Līdz 2006.gada decembra beigām draudzes mājvieta bija 1733.gadā Rīgas Reformātu draudzes (galvenokārt vācu un holandiešu izcelsmes) celtais dievnams Vecrīgā – Mārstaļu ielā 10 ar draudzes telpām Alksnāja ielā 3. LELB 2006.gada nogalē draudzi izslēdza no savas apvienības un izlika no tās vēsturiskajām telpām. Pēc izslēgšanas no LELB draudze ir reģistrējusies Tieslietu Ministrijā kā neatkarīga evaņģēliski luteriska draudze ar savu vēsturisko nosaukumu – Rīgas Reformātu-Brāļu ev.lut. draudze.

Sākot ar 2006.gada Ziemassvētkiem draudzei mājvietu deva Sv.Pestītāja Anglikāņu draudze Rīgā, dodot iespēju ik svētdienu pulcēties Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2a.

Kopš 1995.gada draudzes mācītājs ir Juris Cālītis.

Draudzes mācītājs - Juris Cālītis

Draudzes mācītājs – Juris Cālītis

Mērķi un uzdevumi

Draudzes mērķis ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju un veidot draudzes locekļu dzīvi ticībā uz Trīsvienīgo Dievu—Tēvu, Dēlu un Svēto Garu un ir aicināta „to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka…un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu“. (Marka evaņģēlijs 12: 30-31).

Draudzes galvenais uzdevums ir izveidot garīgu kopību un cilvēku sadraudzību, kur ir iespēja ikvienam slavēt un pateikties Dievam, rast atbildes uz dzīves būtiskajiem jautājumiem, atrast patvērumu, mierinājumu un uzmundrinājumu, dalīties dzīves un ticības pārdzīvojumos un tikt mudinātam pielietot Dieva vārda atklāsmes personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un savstarpējās attiecībās. Draudzes uzdevums ir arī izaudzināt un sagatavot savus mācītājus un mācītājas.

Šodien

Draudze ir neliela, bet ļoti, ļoti draudzīga un cits citu labi pazīst. Tieši šajā draudzē var piedzīvot to, ka vārds “draudze” cēlies no vārda “draudzība”. Cilvēkus šeit vieno ne tikai kopīgas regulāras tikšanās svētdienu dievkalpojumos (plkst. 17:00) un Bībeles studijās un pārrunu vakaros (otrdienās 19:00), bet arī kopīga kalpošana Zvanniekos.

Zvannieku Mājas

Biedrību “Zvannieku Mājas” 2002.gadā dibināja mācītājs Juris Cālīti. Kopā ar vairākiem brīvprātīgajiem tika sniegta palīdzīga roka grūtībās nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem. Šobrīd biedrība uztur Zvannieku ģimeni, kurā savas īstās mājas ir atraduši 30 bērni un jaunieši un apvieno aizbildņus un audžuģimenes. Zvannieku ģimenes mamma ir Sandra Dzenīte-Cālīte un tētis ir Juris Caļītis.

Draudzes pastāvēšana un darbošanās nav iedomājam bez līdzdarbošanās biedrībā “Zvannieku Mājas”. Kāpēc nav iedomājama? Tā mēs esam mācīti – sasaistīt savu ticības dzīvi ar realitāti. Katrs šajā darbā iesaistās ar savām iespējām – uzņemot Zvannieku bērnus savās ģimenēs, sniedzot savu palīdzību pavisam tieši – ikdienas darbos Zvannieku ģimenes mājā, kārtojot biedrības finanšu un juridiskos jautājumus un, protams, atbalstot lielo Zvannieku saimi finansiāli.

Zvannieku Mājās katrs var piedzīvot savas dzīves svarīgāko jautājumu atrisināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un ticības atjaunošanos.

Kā vienu no savas darbības augstākajiem vērtējumiem Zvannieku saime uzskata 2006. gadā saņemto Latvijas Lepnuma balvu – Cilvēks Cilvēkam, ko pasniedza Jurim Cālītim un Sandrai Dzenītei-Cālītei.

Vairāk – www.zvannieki.lv